Vedtægter

§1

Selskabet, der er stiftet den 16. maj 1967, er et interessentskab, hvis navn er ØKSENMØLLE-FUGLSLEV GRUNDEJERFORENING OG VANDVÆRK I/S. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

Tilbage til top ↑

§2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ

at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser

at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold

at varetage medlemmernes interesser i almene spørgsmål og opgaver i forhold til kommunen og andre myndigheder, samt

at varetage vedligeholdelse af fællesveje, fællesstier og -arealer.

Tilbage til top ↑

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, er medlem af selskabet.

Tilbage til top ↑

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Syddjurs Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Boringer, pumpestationer m.v. samt hovedledninger og vandure inkl. stophaner og udluftningshaner i målerbrøndene før og efter vanduret, tilhører selskabet, og drives og vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning.
Målerbrønden og ledningen ind til tapstederne tilhører og vedligeholdes af grundejeren. Der må kun foretages tilslutninger og ændring af anlægget af autoriseret gas- og vandmester.

Tilbage til top ↑

§5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i forhold til hovedanlægsbidraget. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser er betalt. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Tilbage til top ↑

§6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§7

De til forrentning og afskrivning af anlægskapitalen, samt til vandværkets drift nødvendige årlige udgifter bæres af forbrugerne ved de fastsatte vand- og tilslutningsafgifter.
For de senere tilkomne interessenter, hvis grunde er beliggende uden for det eksisterende ledningsnet, kan tilslutningsafgifterne forhøjes – jfr. §4 – svarende til de med ledningsnettet forbundne omkostninger, således at anlæggets rentabilitet ikke forringes ved den forøgede tilgang. Såfremt amortiseringen af anlægget ændres, kan vandafgiften reguleres tilsvarende. Prisen for vand, leveret til interessenter, større industrielle virksomheder o.l. bestemmes til enhver tid og i hvert tilfælde af bestyrelsen, ifølge regulativet.

Tilbage til top ↑

§8

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§9

Opkrævning af selskabets tilgodehavender sker helårligt. Betaler et medlem ikke ved første opkrævning, kan bestyrelsen lukke for vandet og gøre sit krav gældende ad den retslige vej. Åbning igen betales med de udgifter, dette vil medføre  i henhold til takstblad og regulativ.

Tilbage til top ↑

§10

Det er strengt forbudt at samle/stakke grene og kvas i skel. Uindregistrerede biler må ikke hensættes på grundene. Dette gælder også indregistrerede og uindregistrerede campingvogne på ubebyggede grunde. Dog må campingvogne henstå under nybygning i byggeperioden. Henstillede campingvogne på bebyggede grunde skal være indregistreret.
Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller snerydning samt brug af tunge lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområde), så der opstår skader, er grundejeren forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de fremstår i samme stand som forud for skadernee opståen. Såfremt grundejeren undlader dette, vil bestyrelsen sørge for udbedring af skaderne – for grundejerens regning.

Bestyrelsen skal orienteres ved installation og påfyldning af springvand, swimmingpool og soppebassin over 5.000 liter. Ved tømning af ovenstående må der kun udledes afklaret vand (må ikke indeholde klor), hvilket også gælder filterskylning. Vand, der udledes, må ikke være til gene for de omkringliggende grunde. Ønskes klorholdigt vand bortskaffet ved udledning, skal grundejeren rette henvendelse til kommunen for at søge tilladelse. Ellers skal bortskaffelse af klorholdigt vand ske ved transport i tankvogn.

Det er grundejerens pligt at holde området fra skel og ud til vejen fri for buske, træer og lignende – samt at slå græsset. Parkering skal som regel finde sted på grunden og ikke langs vejene, idet der skal være plads til, at evt. redningskøretøjer kan komme frem. Det er iflg. vandløbsloven enhver grundejers pligt at vedligeholde vandløb, åbne som lukkede, der løber gennem dennes grundstykke. Løber vandløbet i skel, er begge tilstødende grundejere ansvarlige for vedligeholdelsen. Grundejerforeningen kan nedsætte et eller flere drænudvalg.

Tilbage til top ↑

§10A

Brug af åben ild – herunder i griller og bålfade – skal ske med meget stor forsigtighed og omtanke. Afstande til brandbare materialer – huse, træer o.lign. skal overholdes. Der henvises til Beredskabsstyrelsens forskrifter og anvisninger – samt til fælles regler og anvisninger fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

På grund af kravene til afstand til nåletræer og letantændelig tagbelægning er det ikke tilladt at afskyde fyrværkeri i området.

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstation, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Alternativt opfordres til hjemmekompostering. Jf. regulativ for husholdningsaffald § 26 er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen eller i et sommerhusområde. Generelt gælder, at afbrænding ikke må være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Tilbage til top ↑

 §11

For lån, som selskabet måtte optage, såvel for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Som yderligere sikkerhed gives panteret i anlægget.

Tilbage til top ↑

§12

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj. Indkaldelse til generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til hvert medlem. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden senest den 1. april. Forslagenes ordlyd skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Det reviderede, og af statsaut./reg. revisor godkendte regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år fremlægges
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Tilbage til top ↑

§13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisor-suppleant. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.
Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ønsker et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke genvalg, skal dette så vidt muligt fremgå af dagsordenen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§14

Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til ændring af vedtægterne to trediedele af de afgivne stemmer. Afstemningen foregår skriftligt, såfremt blot eet medlem forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller en trediedel af medlemmerne ønsker det. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Restanter for det foregående år får ingen indflydelse på generalforsamlingen.

Tilbage til top ↑

§15

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ, og kan for selskabets regning antage personer i fornødent omfang, samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration og vedligeholdelse.
Bestyrelsen afslutter kontrakter med entreprenører om anlæggets vedligeholdelse og udbygning. Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte selskabets faste ejendomme og øvrige ejendele.

Tilbage til top ↑

§16

Bestyrelsen og revisor er ulønnede, dog har bestyrelsen ret til godtgørelse af transportudgifter efter Statens regler. Formand, kasserer og sekretær aflønnes med et af generalforsamlingen godkendt beløb.

Tilbage til top ↑

§17

Bestyrelsen har ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. over for gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtiget måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvar for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tilbage til top ↑

§18

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af bestyrelsens flertal. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til kasserer vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden betaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen – i det daglige kassereren – medmindre andet fremgår af forretningsordenen.

Tilbage til top ↑

§19

Regnskabet revideres af den valgte revisor og godkendes af en statsautoriseret/registreret revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

Tilbage til top ↑

§20

En eventuel ophævelse af selskabet kræver 3/4 af samtlige interessenters stemmer. En ophævelse kan ikke finde sted, før al gæld er afviklet. Dersom ophævelsen kan finde sted uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, eller ved kommunal overtagelse, kan ophævelse besluttes med en stemmeflerhed på 2/3 af de afgivne stemmer, og uden foregående afvikling af gælden.
Hvis aktiverne i dette tilfælde overstiger passiverne, overføres overskuddet til en fortsættende grundejerforening.

Tilbage til top ↑

§21

Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. maj 1967 med ændring 13. maj 1969, 29. maj 1974, 30. maj 1979, 30. maj 1992,  29. maj 1996, 21. maj 2005, 17. maj 2008 og 11. maj 2013.

Tilbage til top ↑