Fuglslev Grund & Vand

Vedtægter

Vedtægter for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening
§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs Kommune.
§2 – Formål
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere. Desuden vil foreningen søge at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster.
Grundejerforeningen varetager medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder at foranstalte vedligeholdelse af områdets private fællesveje.
Bestyrelsen varetager medlemmers interesser som grundejere, dels indbyrdes, dels overfor tredjepart og drager omsorg for en god information til medlemmerne omkring forhold og tiltag i området.
§3 – Medlemmer
Grundejere der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. kan blive medlem af grundejerforeningen.
§4 – Kontingent og restance
Kontingent til grundejerforeningen fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.Er et medlem i restance, kan beløbet inddrives af retslig vej. Alle omkostninger med inddrivelsen betales af vedkommende restant.
Er en restance ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at stemme på generalforsamlingen samt valgbarhed.
§5 – Udtræden af foreningen
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han/hun fra overtagelsesdagen ophørt som medlem af grundejerforeningen og har intet krav mod dennes formue.
§6 – Hæftelser
For grundejerforeningens forpligtelser hæfter kun foreningen.
§7 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 2. april.
Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten

§8 – Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§9 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
§10 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§11 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor.Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
§12 – Opløsning
Opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.
En eventuel formue i grundejerforeningen tilfalder ved opløsning et godt formål i Syddjurs kommune.
§13 – Ikrafttræden
Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S blev stiftet den 16. maj 1967.
Vedtægterne er siden blevet ændret den 2. maj 1979, 30. maj 1979, 30. maj 1992, 29. maj 1996, 21. maj 2005, og den 17. maj 2008. Vedtægterne er sidst blevet ændret den 11.maj 2013.
Med vedtagelsen af nærværende vedtægter udskilles vandværket fra grundejerforeningen.
Vedtægter for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening træder i kraft ved vedtagelse på den ekstra-ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2018.
Med virkning fra den 13. januar 2018 overtages fra interessentskabet Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S, de af selskabets aktiver og passiver – som hører til grundejerforeningen – i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for år 2017 hvorefter interessentskabet Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S er opløst.
Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 20. maj 2017 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S indtræder med virkning fra den 13. januar 2018 i de tilsvarende funktioner i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974