Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Vandværket

Velkommen til Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Vandværkets historie
Som ethvert barn ved - vand kommer ud af hanen helt af sig selv…

I april måned 1967 mødtes en kreds af interesserede for at drøfte oprettelsen af et vandværk i området. På mødet besluttede man at indhente oplysninger fra både ingeniører og brøndborer. Indtil en stiftende generalforsamling kunne afholdes, nedsatte man et forretningsudvalg til at forestå alle forretninger i forbindelse med vandværkets etablering. På et møde den 2. maj 1967 blev der så afholdt licitation over de indkomne tilbud på jord og ledningsarbejdet i forbindelse med udbygning af hovedledning. Brøndborer Magnus Jensen, Vrinners fik arbejdet.

Stiftende generalforsamling blev afholdt på Tirstrup Kro, tirsdag den 16. maj 1967 kl. 19.30. Samtidig fik man fra Ebeltoft Sparekasse forhåndstilsagn om en kassekredit på 70.000 kr. og fra Tirstrup-Fuglslev kommune forelå ligeledes forhåndstilsagn om kommunegaranti til ovennævnte lån. Begge tilsagn var betinget af udfaldet af den stiftende generalforsamling.

Den 16. maj 1967 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk. Et forslag til vandværkets vedtægter blev ved oplæsning fremsat af Leon Therkildsen.
Efter gennemgangen havde deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål til de enkelte punkter i vedtægterne.
Vedtægterne gik uændret til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

Forslag til vand- og tilslutningsafgifter blev vedtaget således: Tilslutningsafgift kr. 800,-. Den årlig vandafgift kr. 125,00.

Såvel vand- som tilslutningsafgift blev ens for ubebyggede grunde, sommerhuse, helårshuse og gårde. Ved tilslutning til vandværket hentes vandet fra ledningerne i vejene for købers regning. Udgifter til stophane afholdes af vandværket.

Den 8. juli 1967 afholdtes det første bestyrelsesmøde. Man besluttede, at føre en hovedledning ned i Fuglslev by, da tilslutningsafgiften ville kunne dække samtlige udgifter. Det blev desuden besluttet, at opføre et vandreservoir (pumpehus) da man formodede det ville blive aktuelt indenfor et års tid.

Mandag den 10. juli 1967 sendte vandværket for første gang vand ud i ledningsnettet. Efter nogle dage med begyndervanskeligheder, kom vandværket godt i gang.

Fredag den 28. juli 1967 mødte hele bestyrelsen så op i Sparekassen i Ebeltoft for at underskrive den lovede kassekredit på 70.000 kr., så man nu kunne begynde at betale de mange regninger, som efterhånden havde hobet sig op.

Vandspild kan undgås
Vandspild hos forbrugerne er et problem, som næsten helt kan undgås ved at følge simple procedurer.
Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid.
Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema - f.eks. excel.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vandværket i skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Vandguiden

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører

Mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.


Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974