Image peter-fogden-461401-unsplash.jpg loading placeholder

Fuglslev Grund & Vand

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne.Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.
Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium.Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.
NB. Vandværket opfordrer forbrugen til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden.
Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.
Ny-vandmaaler-2013-985x1024Image Ny-vandmaaler-2013-985x1024.jpg loading placeholder

Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet.
Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.
Lukke for vandet.
Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.
Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.
Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.
Aflæsning af måleren.
Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele det tal, som måleren viser til vandværket enten på det aflæsningskort, der bliver tilsendt fra vandværket i løbet af oktober måned eller via denne hjemmeside under punktet
Måleraflæsning.
Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.
Hvis ikke vandværket modtager aflæsningen rettidigt, vil forbruget blive sat efter vandværkets skøn. Der kan dannes dug på indersiden af målerens rude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.Er det af en eller anden grund ikke muligt for forbrugeren selv at aflæse måleren, kan der gives besked enten på aflæsningskortet eller ved mail eller pr telefon til vandværkets administrator, Microwa abc (se info under menupunktet Kontakt) om at man ønsker måleren aflæst. Vandværket vil derefter foretage aflæsning af måleren – mod et gebyr (se takstbladet).
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974