Fuglslev Grund & Vand

Regulativ
Regulativ for vandinstallationer i Syddjurs Kommune gældende fra januar 2010
Generelt vedrørende vandinstallationer:
● Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.
● Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren inkl. målerbrønd.
● Vandmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
● Afregningsmåleren vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning.
● Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere.


Vandspild:
● Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyninen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at vil finde sted fra tilladte vandinstallationer.
● Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er ikke tilladt.
● Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.
● Hvis vandspild som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.
● Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.
Vandinstallationer:
● Efter gældende lov DS/EN 1717 skal der ved nyt byggeri og de steder der i dag er opsat spabad og etableret svømmebad samt landbrugsejendomme monteres en tilbagestrømssikring efter gældende lov.
Er der spørgsmål til ovenstående, kontakt vandværket.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974